preço do revectina securonix siem documentation ivermectina merck sharp ivermectina para que sirve en humanos dosis adultos efeitos colaterais ivermectina cães ivermectina nomes

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2562 เพื่อมอบนโยบาย/แนวทางการดำเนินการและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. และนโยบายระดับเขตพื้นที่ โดยมีรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการดังนี้
1. มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังในให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม
2. แนะนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ใหม่

Share

ใส่ความเห็น