ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 8/2562 เพื่อมอบนโยบาย/แนวทางการดำเนินการและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. และนโยบายระดับเขตพื้นที่ โดยมีรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการ ดังนี้
-มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังในให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน
– มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2
นางมยุรีย์ บุญเต็ม พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านขะยูง
– มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนสามารถดำรงมาจรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2
นางจิราภา บุญชู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านขะยูง
– มอบโล่และเกียรติบัตรผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ได้เป็นผลสำเร็จต่อเนื่อง
นายเสรี อุตสาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง
– มอบโล่และเกียรติบัตรเป็นแกนหลักในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ได้เป็นผลสำเร็จต่อเนื่อง
นางอารีรักษ์ ไตรบัญญัติกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านขะยูง
– มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ในการแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัดระดับประถมศึกษา
นางประยูร ลำยงหอม ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงสุพัชญา บัวพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงวทัญญา สาระบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
– มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ระดับเขต ปีงบประมาณ 2562 จัดโดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี
– มอบรางวัลการจอบปัญหาสกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ
o รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าน (รัฐราษฎร์นุกูล)
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านหนองโง้งกนองขี้นก
– มอบโล่และเกียรติบัตรผลงานดีเด่นกิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ของผู้บริหาร ครู บริษัทสร้างการดี และการประกวดสื่อพภาพยนต์สั้นการไม่ทนต่อการทุจริต
o กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ของผู้บริหารสถานศึกษา
 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมากุล ผอ.ร.ร.บ้านโปร่งสามัคคี
 นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี ผอ.ร.ร.บ้านกระเดาอุ่มแสง
o กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ของครู
 นางมณี ประดับศรี ครูโรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์สามัคคี) ชนะเลิศ
 นางสาววรางคณา นามวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโต่งโต้น รองชนะเลิศ อันดับ 1
 นางนฤมล แดงเดื่อ ครูโรงเรียนบ้านโจดม่วง รองชนะเลิศ อันดับ 2
 นายสุชาติ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแคน รองชนะเลิศ อันดับ 3
 นางสาวปิยมาศ ลีลา ครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา) รองชนะเลิศ อันดับ 4
 นางสาวสุชฎาพร ขำนาญ ครูโรงเรียนบ้านผือ เข้าร่วม
 นางสาวสุรชา ยศรุ่งเรือง ครูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง เข้าร่วม
 นายอรรณพ วันศี ครูโรงเรียนบ้านตาโกน เข้าร่วม

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
โรงเรียนบ้านพะวร ชนะเลิศ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู รองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง รองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน รองชนะเลิศ อันดับ 3
โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) รองชนะเลิศ อันดับ 4
กิจกรรมการประกวดสื่อพภาพยนต์สั้นการไม่ทนต่อการทุจริต
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์สามัคคี) ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านหนองหัวมู รองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียนบ้านหอย รองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียนบ้านผือ รองชนะเลิศ อันดับ 3
โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ รองชนะเลิศ อันดับ 4
โรงเรียนบ้านเชือก เข้าร่วม
โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน เข้าร่วม
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) เข้าร่วม

Share

ใส่ความเห็น