ivermectina para caes serve para humanos goedkoop ivermec ivermectina pfizer cual es la dosis de ivermectina para humanos tania rivera

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2562

มื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2562 ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
-มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่มีผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม
-มอบโล่รางวัลแห่งคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ปี 2559 -2560 ให้กับโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
-มอบโล่รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1. สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประเภทบุคคล นางรสรินทร์ ดาแก้ว นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม ประเภทหน่วยงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 โดยนางสาวลำใย สายโงน
2. สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทบุคคล นางวรรณภา บุตรวงศ์ นายสิลา มะเค็ง ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม
3. สาขาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเภทบุคคล นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง นายนพรัตน์ บุญหล้า นายแสง ศรีโสม ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
4. สาขาการอนุรักษ์มรดกไทย ประเภทบุคคล นางสาวธนิฎฐา นธีนาม นางอัญชลี พลบุญ ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
– มอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบจิตอาสาวิทยากรเครือข่ายระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใหกับ นายวัฒนา โคตรเนตร นายวัชระ ศรีวิพันธ์ นายอิทธิ สารรัตน์
– มอบเกียรติบัตรโรงเรียนผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2561 ให้กับโรงเรียนบ้านค้อกำแพง

Share

ใส่ความเห็น