ivermectina animales comprar ivermectin españa ivermectin long term use side effects como tomar ivermectina gotas dosis adultos oral medicine for scabies

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2563 เพื่อมอบนโยบาย/แนวทางการดำเนินการและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. และนโยบายระดับเขตพื้นที่ โดยมีรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการ ดังนี้
– มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังในให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม
– มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) การประกวดหน่วยงานดีเด่นประสบผบสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองคู (อสพป.23) รางวัลประเภทสถานศึกษาจัดการศึกษาสู่สภาวะ ระดับปฐมวัยยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน และ รางวัลประเภทสถานศึกษาจัดการศึกษาสู่สภาวะ ระดับประถมศึกษายอดเยี่ยมยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน
– มอบเกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีการศึกษา 2561 ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่ม โรงเรียนบ้านสร้างเรือ โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง โรงเรียนบ้านห้วย
– มอบเกียรติบัตรให้กับ “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ดีเด่น ระดับทอง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับจังหวัด (ปีการศึกษา 2561) ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วง โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว โรงเรียนบ้านตาโกน โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู โรงเรียนบ้านพะวร
– มอบเกียรติบัตรให้กับ “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ดีเด่น ระดับเงิน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับเขตพื้นที่ (ปีการศึกษา 2561) ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุงขาม โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง (รัฐราษฎร์รังสรรค์)
– มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการประเมินผลงาน “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ดีเด่น ระดับทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด (ปีการศึกษา 2561) ได้แก่ นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล นางสาวลำใย สายโงน นางพิณยา ทองขอน
– มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการประเมินผลงาน “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ดีเด่น ระดับเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ปีการศึกษา 2561) ได้แก่นายแสง ศรีโสม นางลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์ นางสาวรจนา ขอร่ม
– มอบเกียรติบัตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับสถานศึกษา และหน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม โรงเรียนบ้านสำโรง (วิทยราษฎร์) โรงเรียนบ้านหนองห้าง โรงเรียนบ้านค้อกำแพง โรงเรียนบ้านยาง โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล) โรงเรียนอนุบาลราษีไศล โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง โรงเรียนบ้านโก โรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์นุกูล) โรงเรียนบ้านดงแดง โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน โรงเรียนบ้านโทะ โรงเรียอนุบาลบึงบูรพ์ โรงเรียนบึงบูรพ์ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู โรงเรียนอุทุมพรวิทยา โรงเรียนเคียวนำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา โรงเรียนราษีไศล โรงเรียนหวายคำวิทยา โรงเรียนด่านอุดมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม วัดสระกำแพงใหญ่ ที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เทศบาลตำบลกำแพง เทศบาลตำบลห้วยทับทัน

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed