avermectine hund ivermectina como tomar para piojos cada que tiempo se toma la ivermectina is ivermectin safe for baby goats ivermectina crema nombre comercial mexico para que sirve el ivexterm 6 mg

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 10/2562 เพื่อมอบนโยบาย/แนวทางการดำเนินการและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. และนโยบายระดับเขตพื้นที่ โดยมีรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการ ดังนี้
1. มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังในให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน
2. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practiecs) ประจำปี 2562 ให้กับโรงเรียนบ้านสร้างเรือ โดบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. มอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันกิจกรรมและการจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ของโรงเรียน เนื่องในวันสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2562 จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดศรีสะเกษ
3.1 รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาสหกรณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซงเลง
3.2 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซงเลง
3.3 รางวัลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้สหกรณ์และสื่อการสอนสหกรณ์ โรงเรียนบ้านโซงเลง
3.4 รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
3.5 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดครูสหกรณ์ดีเด่น ได้แก่นางกัลยสณี บุพศิริ บ้านหนองโง้งหนองขี้นก
4. มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ปีการศึกษา 2561
4.1โรงเรียนบ้านครั่ง
4.2 โรงเรียนบ้านสร้างปี่
4.3 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก
4.4 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
4.5 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
4.6 โรงเรียนบ้านปะอาว
4.7 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)
4.8 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน
4.9 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
4.10 โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
4.11 โรงเรียนบ้านเขวา
4.12 โรงเรียนบ้านหนองแปน
4.13 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้
4.14 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม
4.15 โรงเรียนบ้านหนองยาง
4.16 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม
4.17 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง
4.18 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม
4.19 โรงเรียนบ้านไฮใหญ่
4.20 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ
4.21 โรงเรียนบ้านห่องวารีนิพัทธรรมาภรณ์
4.22 โรงเรียนบ้านโคก
4.23 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
4.24 โรงเรียนบ้านเกิ้ง (อสพป.37)

Share

ใส่ความเห็น