ivermectina de animales en humanos billigt ivermec what parasites does ivermectin kill in horses stromectol catena pastilla ivermectina

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 7/2562 เพื่อมอบนโยบาย/แนวทางการดำเนินการและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. และนโยบายระดับเขตพื้นที่ โดยมีรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการ ดังนี้
-มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังในให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม
– มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ และโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก จากการแข่งขันสูตรคูณ รายการคิดเลขเร็วเอแม็ทและโชดุโกะครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
– มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก จากการแข่งขันคิดเลขเร็ว รายการงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ สุนีย์ทาวเวอร์ จัวหวัดอุบลราชธานี
– มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
– มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็มจากการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2561

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed