does ivermectin kill tapeworms in chickens ivermectin dosage for lyme disease how to use ivermectin pour on for humans for covid will ivermectin kill liver flukes t ivermectin como tomar o ivermectina 6mg ivermectin for humans for sale online

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2560

[cycloneslider id=”seb60″]

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุทุมพร ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2560 ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่มีผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน
2. แสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์คำ นักเรียนโรงเรียนบ้านยาง ที่ส่งเรียงความเข้าประกวด ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทเรียงความระดับประถมศึกษา หัวข้อเรื่อง “แสงสว่างกลางใจลูก” ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้จัดให้มีการประกวดงานเขียน เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงาน วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
3. มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
4. มอบเกียรติบัตรให้แก่นางจิรภิญญา พงษ์ภา ครู ชำนาญการ โรงเรียนบ้านโดด ที่ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยใช้โครงงาน
5. มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ชุดใหม่
6. มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับการตัดเลือกเป็นต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV และ DLIT
7. มอบเกียรติบัตรพร้อมถ้วยรางวัลและเงินจำนวน 1,600 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแคน ที่เป็นตัวแทนส่งนักกีฬาแฮนด์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2560 ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 1,600 บาทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
8. มอบโล่ MOE AWARDS
ประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านขนวนศรีแก้ว โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน
สาขาอนุรักษ์มรดกไทย โรงเรียนบ้านหัวช้าง (ราษฎร์บำรุง)
ประเภทบุคคล           สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นายแสง ศรีโสม
สาขาป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ว่าที่ รต.หญ์งชนาธิป ผลวาวแวว
สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางเนาวรัคน์ ไตรยงค์
สาขาอนุรักษ์มรดกไทย นางสมปอง อุตสาหะ
สาขาเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นางลำไย พรหมคุณ
ประเภทโครงการ สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นายณัฐชัย เชิงหอม

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed