ivermectina preço pacheco rj is ivermectin good for chickens dose ivermectina para cães ivergot es lo mismo que ivermectina ivermectine antiviral ivermax tablet

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาเดือนเมษายน 2560

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุทุมพร ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2560 ก่อนดำเนินการประชุมได้ดำเนินการ ดังนี้
– มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ที่เกิดในเดือนเมษายน
– มอบเกียรติบัตรให้กับประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ได้ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2559
– มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับยอดเยี่ยม
– มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนบานโนนตุ่น เป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานโครงการท้าพิสูจน์นักเรียนอ่านออก เขียนได้ทุกคน ปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรม

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed