how to treat dog mange with ivermectin ivexterm prospecto ivermectin youtube ivermectin tablets for humans for sale is antivert sold over the counter ivermectina donde comprar en mexico

ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2563

          ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการ ดังนี้
1. มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังในให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์
2. มอบโล่และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
– รางวัลครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2563 นางอรอุมา สุวรรณดี ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
– เข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสดุดี” ประเภทศึกษานิเทศก์ นางสาวธนิฐา นทีนาม ศึกษานิเทศก์
– เข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสดุดี” ประเภทครู นางอุดม สุรโคตร ครูโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง นางธีรนุช พุกซื่อตรง ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย นางชรินรัตน์ อินทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้าน
– เข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสดุดี” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นางวรัชยา ประจำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
– มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทผู้บริหาร นายณัฐชัย เชิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
– ประเภทครูผู้สอน นางถนอมศรี สีตะโกเพชร ครูโรงเรียน บ้าน นางนันทนัช จันทำ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู นางสาวกาญจนา สมบัติ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู นางสาวจุรีภรณ์ ทิพย์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร
– ประเภทผู้สนับสนุน นายแสง ศรีโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว นายวัฒนา โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะว
– เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562  นายนรเศรษฐ์ เมืองจันทร์ นายรัฐศาสตร์ ไชยราช นายวชิรพล วิลัยเกษ ลญ.โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
– มอบรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเลิศ มีผลต่อการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงขึ้น 4 ปีซ้อน ได้แก่ โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) โรงเรียนบ้านกอย โรงเรียนบ้านสร้างเรือ โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ
– มอบโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานการพูดเล่าประสบการณ์การทำสมาธิ หัวข้อ “คุณวิเศษของการทำสมาธิ” นักเรียนระดับประถมศึกษา จัดโดยมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ให้กับ เด็กหญิงศศิธร โต่งจันทร์ โรงเรียนตบ้านตลาดหนองเรือ
– มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน 84 โรง ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 จังหวัดศรีสะเกษ
Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed