simpiox para que sirve como se toma how to use ivermectin lotion for scabies how much ivermectin to give a dog para que sirve el kilox gotas cattle ivermectin for humans pastillas para los piojos ivermectina

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม63

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นางวรรณภา บุตรวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็น ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการ ดังนี้
– มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังในให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม
– มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนในสังกัด ดังนี้
– โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาปีที่ 6
o โรงเรียนบ้านเกิ้ง อส.พป.37
o โรงเรียนบ้านเก็บงา (ประชารัฐพัฒนา)
o โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)
o โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
o โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
o โรงเรียนบ้านครั่ง
o โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
o โรงเรียนบ้านสร้างปี่
o โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
o โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
– โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 63
o โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
o โรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)
o โรงเรียนบ้านหนองบัวดง (รัฐราษฎร์วิทยาคม)
o โรงเรียนจินดาวิทยาคาร2 (บ้านหนองศาลา)
o โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
o โรงเรียนบ้านยางเอีอด
o โรงเรียนบ้านแข้
o โรงเรียนบ้านฮ่องข่า
o โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง
o โรงเรียนบ้านบุยาว
– โรงเรียนที่มีความก้าวหน้าทางการเรียน จากคะแนนผลสัมฤทธ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
o โรงเรียนบ้านสำโรง (วิทยราษฎร์)
o โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง
o โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)
o โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
o โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
o โรงเรียนบ้านจิก
o โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว
o โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง
o โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง (รัฐราษฎร์รังสรรค์)
o โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
o โรงเรียนบ้านหอย
– โรงเรียนที่มีความก้าวหน้าทางการเรียน จากคะแนนผลสัมฤทธ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
o โรงเรียนบ้านเสียว
o โรงเรียนบ้านฮ่องข่า
o โรงเรียนจินดาวิทยาคาร2 (บ้านหนองศาลา)
o โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)
o โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว
o โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
o โรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
o โรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)
o โรงเรียนบ้านโทะ
o โรงเรียนม่วง
โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพนักเรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
o โรงเรียนบ้านแข้
o โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง
o โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว
o โรงเรียนบ้านหนองบัวดง (รัฐราษฎร์วิทยาคม)
o โรงเรียนบ้านคูสระ
o โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
o โรงเรียนบ้านท่า
o โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก
o โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
o โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
– โรงเรียนที่มีการพัฒนาก้าวหน้าระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน 10 อันดับแรก
o โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
o โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก
o โรงเรียนบ้านกุง
o โรงเรียนบ้านพงสิม
o โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง
o โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
o โรงเรียนบ้านเสียว
o โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
o โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้
o โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
– โรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน 10 อันดับแรก
o โรงเรียนบ้านโกทา
o โรงเรียนบ้านหอย
o โรงเรียนบ้านโนนเหมิอดแอ่บัวหล่น
o โรงเรียนบ้านทุ่งไชย (พัฒนานุสรณ์)
o โรงเรียนบ้านเมืองหลวง
o โรงเรียนบ้านด่านนอกดง
o โรงเรียนบ้านท่า
o โรงเรียนบ้านหนองยาง
o โรงเรียนบ้านยาง
o โรงเรียนบ้านสำโรง (วิทยราษฎร์)
o โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
– โรงเรียนที่มีการพัฒนาก้าวหน้าระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใน 10 อันดับแรก
o โรงเรียนบ้านเชือก
o โรงเรียนบ้านหนองม้า
o โรงเรียนบ้านทุ่ม
o โรงเรียนบ้านจาน
o โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน
o โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
o โรงเรียนบ้านสำโรง (วิทยราษฎร์)
o โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง
o โรงเรียนบ้านเบญจคาม (วิทยาประชาสรรค์)
o โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed