ติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2565 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านขะยูง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

Share

You May Have Missed