where to buy ivermectin in uk ivermectine pour animaux quais so os efeitos colaterais da ivermectina ivermectina posologia adultos ivermectina faz mal para o figado ivermectina prospecto humanos invectermin

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู ขั้นวิกฤต สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครคัดเลือกแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว ตามประกาศฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศดังกล่าว หมายเลขประจำตัวสอบ ๒๐๑๙ เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ต่อมาผู้สมัครรายดังกล่าวได้ทักท้วงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหตุใดจึงเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

จากการตรวจสอบใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครรายดังกล่าวพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ จึงได้ดำเนินการออกประกาศฯ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ และดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้การดำเนินคัดเลือกดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ขอเรียนว่าเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม จึงขอเรียนชี้แจงเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และมิให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

1บัญชีรายชื่อผู้มาสมัครคัดเลือก
2ใบสมัคร
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
4บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
5บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
6ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
7บัญชีลงเวลาสอบสัมภาษณ์
Share

ใส่ความเห็น