ค่านิยมองค์กร

“ค่านิยมองค์กร (VALUE)”
เป็นองค์กรมีชีวิตที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ ด้านบริการและด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

OSEA2

O = Organic = องค์กรมีชีวิต
S = Service mind = บริการที่ดี
E = Excellence = เป็นเลิศ
A = Academic = วิชาการ
2 = Two ways = แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจ