คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 (ก.ต.ป.น.)
 
        1)ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  นามศรี        ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2                     ประธานกรรมการ
        2) นายปริญญา   โนนกอง         ผอ.ร.ร.บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย               กรรมการ
        3) นางนุชนาถ  จารุวงษ์เสถียร       ผอ.ร.ร.เทคโนราษีไศล                     กรรมการ
        4) นายอุดร  นางาม              ผอ.ร.ร.บ้านแขมโพนทอง                   กรรมการ
        5) นายอังคาร   พินลา            ผู้ทรงคุณวุฒิ                             กรรมการ
        6) นายอรุณ   แก้วตาปี            ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ
        7) ดร.พงษ์ศักดิ์  ทองพันชั่ง        รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ        กรรมการ
        8) นางวิมลพรรณ   กลางมณี       ศึกษานิเทศก์                             กรรมการ
        9) นายสมนึก  บุญปัญญา          ศึกษานิเทศก์                         อนุกรรมการและเลขานุการ
Share

You May Have Missed