ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,495.75 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 7 อำเภอ ดังนี้ 1.อำเภออุทุมพรพิสัย 2.อำเภอราษีไศล 3.อำเภอห้วยทับทัน 4.อำเภอเมืองจันทร์ 5.โพธิ์ศรีสุวรรณ 6.อำเภอบึงบูรพ์ 7.ศิลาลาด
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 182 โรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 18 เครือข่าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,836 คน นักเรียน 22,725 คน

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider