โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ หน้าห้อง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต2 045-692080
กลุ่มอำนวยการ          045-691533
กลุ่มบริหารงานบุคคล  045-691608
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 045-692043

Share

You May Have Missed