ivermectin generic ivermectin 3mg tablets uses price of ivermectin at clicks how to give ivermectin for dogs dosagem de ivermectina injetavel para ces onde encontro ivermectina 6mg

การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์

ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านดงแดง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง  ท้องถิ่นของเรา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ผู้วิจัย     นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์    ปีการศึกษา  2559

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  ท้องถิ่นของเรา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  85/85  (2) ศึกษาความก้าวหน้าของนักเรียนที่เรียนด้วย  ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  และ (3)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  7  ด่านหนองแค  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  98  คน  โดยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple  Random  Sampling)) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  (1) ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง ท้องถิ่นของเรา  จำนวน  6  หน่วยประสบการณ์  คือ  หน่วยประสบการณ์ที่  11  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของจังหวัด  หน่วยประสบการณ์ที่  12  การศึกษาแผนที่ที่ตั้งของชุมชน  หน่วยประสบการณ์ที่  13  การศึกษาทรัพยากรป่าไม้  หน่วยประสบการณ์ที่  14  การศึกษาทรัพยากรดิน  หน่วยประสบการณ์ที่  15  การศึกษาทรัพยากรน้ำ  และหน่วยประสบการณ์ที่  16  การศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อมนุษย์  (2)  แบบทดสอบก่อนและหลังเผชิญประสบการณ์แบบคู่ขนาน  และ (3)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  การหาประสิทธิภาพด้วยค่า  E1/E2  การทดสอบ ค่าที  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า  (1)  ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ที่ผลิตขึ้นทั้ง  6  หน่วยประสบการณ์มีประสิทธิภาพ  84.89/86.00, 86.00/87.33, 85.78/88.00, 86.67/87.33, 85.56/88.67  และ 86.44/87.33  ตามลำดับ เป็นไปตามเกณฑ์  85/85  (2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ (3) นักเรียน ที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

คำสำคัญ  ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  ท้องถิ่นของเรา

 

 

Share

ใส่ความเห็น