การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์

ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านดงแดง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง  ท้องถิ่นของเรา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ผู้วิจัย     นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์    ปีการศึกษา  2559

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  ท้องถิ่นของเรา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  85/85  (2) ศึกษาความก้าวหน้าของนักเรียนที่เรียนด้วย  ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  และ (3)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  7  ด่านหนองแค  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  98  คน  โดยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple  Random  Sampling)) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  (1) ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง ท้องถิ่นของเรา  จำนวน  6  หน่วยประสบการณ์  คือ  หน่วยประสบการณ์ที่  11  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของจังหวัด  หน่วยประสบการณ์ที่  12  การศึกษาแผนที่ที่ตั้งของชุมชน  หน่วยประสบการณ์ที่  13  การศึกษาทรัพยากรป่าไม้  หน่วยประสบการณ์ที่  14  การศึกษาทรัพยากรดิน  หน่วยประสบการณ์ที่  15  การศึกษาทรัพยากรน้ำ  และหน่วยประสบการณ์ที่  16  การศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อมนุษย์  (2)  แบบทดสอบก่อนและหลังเผชิญประสบการณ์แบบคู่ขนาน  และ (3)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  การหาประสิทธิภาพด้วยค่า  E1/E2  การทดสอบ ค่าที  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า  (1)  ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ที่ผลิตขึ้นทั้ง  6  หน่วยประสบการณ์มีประสิทธิภาพ  84.89/86.00, 86.00/87.33, 85.78/88.00, 86.67/87.33, 85.56/88.67  และ 86.44/87.33  ตามลำดับ เป็นไปตามเกณฑ์  85/85  (2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ (3) นักเรียน ที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

คำสำคัญ  ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  ท้องถิ่นของเรา

 

 

Share

10 thoughts on “การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed