การประชุมอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในด้านวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะผู้เรียน (Assessment for Learning)

Share

You May Have Missed