การประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อมูลเพื่อตอบแบบสอบถามการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed