การขับเคลื่อนตามแผนปฎิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

การขับเคลื่อนตามแผนปฎิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ปี 2562390