กลุ่มอำนวยการ

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มอำนวยการ

ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสุจิตรา วงศ์จอม
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากร
นายธนาวิรุจน์ รฐาธนโชติธนผล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
งานควบคุมภายใน
นางเบญจภรรณ์ โลนุช
พนักงานพิมพ์ดีด
สารบรรณ
นายธนพิพัฒน์ เอกบุญฤทธิ์
ช่างไม้ ชั้น 3
งานยานพาหนะ
นายธานินทร์ อินทะพันธ์
ช่างไม้ ชั้น 3
งานยานพาหนะ
นายทองไสย์ บุระณะ
ช่างไม้ ชั้น 3
อาคารสถานที่
นายนพณัฐ พิมล
ลูกจ้างประจำ
งานอาคารสถานที่
นายภูริวัฒน์ ศรีจันทร์
ลูกจ้าง