กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 

นางสุพิน บุญรอง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

นางลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

 

ข้ามไปยังทูลบาร์