ข้ามไปยังทูลบาร์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางปิยะรัตน์ สาริกา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางดาราวัลย์ สุริเตอร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางนันทกา หล้าคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางนันทิยา ทองสิงห์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นางสาวพัชนีย์พร พงษ์บรรเทา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ