ข้ามไปยังทูลบาร์

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

แผนผังหน่วยงาน

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางสาวกมลรัตน์ ปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบิกจ่ายงบประมาณ
นางมารศรี นิลวัฒนชัย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
งานบัญชี และ GFMIS
นางชญาณิศ วงค์สุพรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
งานจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย พัสดุ
นางสาวสีทอง นาครินทร์
ลูกจ้าง
งานเบิกจ่ายงบประมาณ

นางสาวนฤมล จวงพันธ์
ลูกจ้าง
งานเบิกจ่ายงบประมาณ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรปวีณ์ เกตุวัตร
ลูกจ้าง
งานเบิกจ่ายงบประมาณ