กลุ่มนโยบายและแผน

 

แผนผังหน่วยงาน

กลุ่มนโยบายและแผน 

นายประวัติ ลิมป์พัชราภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางนารีรัตน์ แก้วศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
การจัดทำแผนปฏิบัติการ
นายสาโรจน์ เมืองงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ปฎิบัติงานด้าน ICT
นายสมยงค์ บุญพบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ปฎิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
นางณิชาภา แสงนนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ปฎิบัติงานด้านการวิเคราะห์งบประมาณ
 
นางอรอุมา ฤาชา
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์