กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 

นายธงชัย เกตุทองมงคล
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
 
 

นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 

นางนพรัตน์ ใจสว่าง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นางสุปราณี แขมคำ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 

นายสำราญ สงวนบุญ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวลำใย สายโงน
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
นางสางปณิชา สุขจิตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
 
Share

You May Have Missed