กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสำราญ อุตสาหะ
ผู้อำนวยการกลุ่มอนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นางสุปราณี แขมคำ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
งานโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล งานโรงเรียนขนาดเล็ก
นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
งานการศึกษาพิเศษ กลุ่มสาระภาษาไทย
นางนพรัตน์ ใจสว่าง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
งานประกันคุณภาพภายใน
นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
งานทดสอบผลสัมฤทธิ์นักเรียน
นางสาวลำใย สายโงน
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา
ศึกษานิเทศก์
งานกลุ่มสารสนเทศเพื่อการศึกษา
นายสำราญ สงวนบุญ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายนพรัตน์ บุญหล้า
ศึกษานิเทศก์

นางสาววิไลวรรณา นธีนาม
ศึกษานิเทศก์

นางไพยวรรณ ลุนลา
ศึกษานิเทศก์

 

ข้ามไปยังทูลบาร์