กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

v25_55
กฎ กคศ.เงินประจำตำแหน่ง38ค(2)
กฎกคศ.ว่าด้วย เงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ ฉบับที่ 2พ.ศ.2555
คำสั่ง คสช ที่ 16 - 2560 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำสั่ง คสช.ที่ 19ปี2560
แต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
แนวทางแก้ไขปัญหากรอบอัตรา 38ค(2)
พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562
พรบ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งฉบับที่ 3พ.ศ.2558
พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206 - ว218 ลว.25 ธันวาคม 2541
Share

You May Have Missed