can you give ivermectin to dogs with heartworms ivermectina dosis gotas para nios ivermectina 0.6 solucion oral para que sirve can humans use ivermectin for horses ivermectin in covid patients ivermectina ensayos clinicos mectizan price indicaciones para tomar ivermectina

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


          ➣ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
          ➣รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2560
          ➣ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
          ➣ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560


          ➣พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
          ➣พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
          ➣พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
          ➣พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          ➣พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
          ➣พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
          ➣พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
          ➣พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
          ➣พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
          ➣พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
          ➣พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
          ➣พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
          ➣พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
          ➣พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
          ➣พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
          ➣พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
          ➣พรฎ.บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
          ➣พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
          ➣พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2555
          ➣พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
          ➣พระราชกฤฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562


          ➣หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย
          ➣หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/277 ลงวันที่ 13 กันยายน 2555 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
          ➣หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/310 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แนวทางการแก้ไขกรณีไม่สามารถจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ลงกรอบอัตรากำลังใหม่
          ➣หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0905-ว4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2509 เรื่อง การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ
          ➣หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4-ว5 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
          ➣หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9-ว2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก
          ➣หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9-ว11 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เรื่อง การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          ➣หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9-ว18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


          ➣กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) พ.ศ.2555
          ➣กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) พ.ศ.2560
          ➣กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
          ➣กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
          ➣กฎ-ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค-พ.ศ.2549
          ➣กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
          ➣กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
          ➣กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
          ➣กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551
          ➣กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
          ➣กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
          ➣กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
          ➣กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
          ➣กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
          ➣ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตราการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค้ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
          ➣ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
          ➣ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
          ➣ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
          ➣ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
          ➣ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
          ➣ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
          ➣ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
          ➣ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
          ➣แนวคำวินิจฉัย ของ ก.ค.ศ.


          ➣คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          ➣คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
         
Share